13 lipca 2024 r.
sobota
Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych
DELTA


Adres:
ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock

E-mail:
stowarzyszenie@siedelta.pl

tel.: 24 366 53 66

NIP: 774-286-74-59
REGON: 611014800
KRS: 0000 2357 34


Mazowiecki Uniwersytet Dziecięcy
Projekt edukacyjny dla szczególnie uzdolnionej młodzieży

www.talenty.plock.edu.pl


Mazowiecki Uniwersytet Dziecięcy


Strona projektu: http://www.mazowieckiuniwersytetdzieciecy.pl/
Mazowiecki Uniwersytet Dziecięcy – projekt Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych "DELTA"
to projekt edukacyjny skierowany do dzieci w wieku 6-12 lat. Nasz± misj± jest zaszczepianie w dzieciach i młodzieży miłości do nauki, rozbudzanie ich naturalnej ciekawoś¶ci ś¶wiata oraz zarażanie pasj± do pogłębiania wiedzy.

Nasza uczelnia "uczy" trudnych ale interesuj±cych rzeczy poprzez zabawę, rozwijanie i odkrywanie talentów oraz kształtowanie osobowoś¶ci człowieka poszukuj±cego –człowieka odkrywcy. Naszym celem jest zaciekawić oraz rozwin±ć potencjał twórczy i intelektualny dzieci by w pełni mogły korzystać ze swoich talentów, wiedzy i możliwo¶ści, a także rozumiały ś¶wiat, w którym żyjemy.

Uniwersytet dziecięcy to zabawa w studiowanie, dzięki której dzieci mog± zobaczyć jak wygl±da „dorosłe” studiowanie. Mali studenci bior± udział w specjalnie przygotowanych dla nich wykładach i warsztatach. Wykładowcami s± prawdziwi profesorowie, doktorzy, naukowcy, podróżnicy i odkrywcy. Na naszych zajęciach nie ma nudnych wykładów, zeszytów, notatek, klasówek, zaliczeń i egzaminów. Każde spotkanie jest okazj± do intryguj±cej podróży w ¶świat wiedzy, wiedzy niezwykle rozległej.

Idea uniwersytetów dziecięcych ma już swoj± historię. Projekty te powstały jako reakcja na niedosyt, który pozostawia edukacja formalna. Pierwsz± tego typu inicjatywę zrealizowano na Uniwersytecie w Tybindze w 2002 roku. Wkrótce pomysł ten zacz±ł być przenoszony do innych uczelni w Niemczech, a następnie projekt pojawił się w większości krajów Europy oraz w innych krajach na ¶wiecie. To, co je ł±czy, to popularyzacja nauki poprzez organizowanie spotkań naukowców i dzieci.

Projekt uniwersytetów dziecięcych otrzymał od Komisji Europejskiej nagrodę Kartezjusza „"Descartes Prize for Science Communication”" za wybitne zasługi w popularyzacji wiedzy.

W Polsce pierwsze uniwersytety dziecięce powstały w 2007 roku w: Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Olsztynie. Dzisiaj działa ich już w naszym kraju ponad dwie¶ście. Wierzymy, że projekt Mazowiecki Uniwersytet Dziecięcy wesprze rodziców w codziennej trosce o wła¶ciwy rozwój ich dzieci.

autor: michals4@gmail.com